فرم ارسال مقاله

  • شما می توانید از طریق فرم ذیل مقاله خود را ارسال نمایید:

  • لطفا از ذکر شماره همراه در این قسمت پرهیزنمایید.
  • نتیجه داوری مقاله به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید.
  • لطفا، استان شهر را نیز یاداشت نمایید.
  • مشخصات مقاله:

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.
    منظور از اصل مقاله شامل(عنوان،نویسندگان، چکیده وکلمات کلیدی و متن اصلی مقاله، مقاله کامل)است.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .