دستری سریع

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۵مهر۱۴۰۱لغایت۱۰بهمن۱۴۰۱

داوری مقالات:۳الی۵ روز پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۱۳بهمن۱۴۰۱

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

پوسترهمایش

اخبارهمایش