دستری سریع

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۵مهر۱۴۰۱لغایت۵بهمن۱۴۰۱

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۱۳بهمن۱۴۰۱

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

پوسترهمایش

اخبارهمایش