تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات:۱۷مرداد۱۴۰۳

داوری مقالات:۳الی۵ روز پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۲۳مرداد۱۴۰۳

دریافت گواهینامه زودهنگام:۲۴ ساعت پس از پذیرش و ثبت نام از طریق ایمیل

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله برای پژوهشگران فراهم می باشد.