دستری سریع

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۳۰ تیر ۱۴۰۲

داوری مقالات:۳الی۵ روز پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۸ مرداد ۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

پوسترهمایش

اخبارهمایش