بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 54
بازدید کل : 322883
کاربران آنلاین : 2
فراخوان دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران                فراخوان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

فراخوان دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
فراخوان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران ،شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور
فراخوان چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور ،شهریور 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
فراخوان یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ،شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
فراخوان ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران ،آبان 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
فراخوان اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
فراخوان سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین
فراخوان گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر
فراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر ،اردیبهشت 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی)
فراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،مهر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی)
فراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
فراخوان بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران
فراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور
فراخوان هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور ،شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب
فراخوان سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب ، ،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها
فراخوان اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها ، ،تیر 1396 برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی ، ،تیر 1396 در شهر کازرون برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال ، ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)
فراخوان هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار
فراخوان بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017)
فراخوان اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017) ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی
فراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی ،شهریور 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط
فراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب
فراخوان اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب ،شهریور 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره قارچ شناسی ایران
فراخوان سومین کنگره قارچ شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران
فراخوان اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران ،شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
فراخوان ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ،مهر 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخواناولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق
فراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
فراخوان کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد ، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد ، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)
فراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶) ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “
فراخوان سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “ ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال
فراخوان همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی
فراخوان سمینار نکات و مساِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز ،اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ،آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017
فراخوان کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017 ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
فراخوان کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران ،بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران
فراخوان اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز
فراخوان آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران
فراخوان سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
فراخوان هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
فراخوان کنفرانس سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ،تیر 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری
فراخوان دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری ،اردیبهشت 1396 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان جایزه فروشندگان برتر ایرانی
فراخوان جایزه فروشندگان برتر ایرانی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی
فراخوان کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی ،آبان 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی)
فراخوان نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی) ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا
فراخوان دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا ،مهر 1396 در شهر مالزی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات
فراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات ،آبان 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی
فراخوان همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی ایران
فراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
فراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
فراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ،اردیبهشت 1396 در شهر گرجستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
فراخوان ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ، بانکوک
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ، بانکوک ،شهریور 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران
فراخوان دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران ،تیر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ،خرداد 1396 در شهر مشهدبرگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر جویبار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی بومی
فراخوان سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی بومی ،اردیبهشت 1396 در شهر رامسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه رامسر
فراخوان اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه رامسر ،اردیبهشت 1396 در شهر رامسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان کنگره کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی مکزیک ICID
فراخوان کنگره کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی مکزیک ICID ،مهر1396 در شهر مکزیکو سیتی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
فراخوان ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها
فراخوان سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
فراخوان کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت،اقتصاد و حسابداری ،اردیبهشت 1396 در شهر برن سوییس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
فراخوان هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
فراخوان سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ،تیر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر جویبار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر مینو دشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
فراخوان چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ،مهر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها
فراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی راه و ترابری ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی راه و ترابری ایران ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک
فراخوان اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
فراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ،تیر 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
فراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران ،معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران ،معماری و شهرسازی ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
فراخوان بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی
فراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی ،مرداد 1396 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهر نجف اباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
فراخوان همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
فراخوان پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران
فراخوان بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ،شهریور 1396 در شهر لرستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان کنگره سراسری روانشناسی خانواده
فراخوان کنگره سراسری روانشناسی خانواده ،اردیبهشت 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اباده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ،اردیبهشت 1396 در شهر خرم اباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
فراخوان دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی ،اردیبهشت 1396 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
فراخوان سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
فراخوان اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
فراخوان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ،اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ،شهریور 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
فراخوان هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱
فراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ،مرداد 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات
فراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC
فراخوان سمینار آموزشی نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن
فراخوان نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن ،تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
فراخوان نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری ،مهر 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار
فراخوان سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار ،تیر 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
فراخوان پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
فراخوان دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی،شهریور 1396 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات
فراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات
فراخوان سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق
فراخوان نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ،شهریور 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی
فراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی
فراخوان پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش داروسازی بالینی
فراخوان هشتمین همایش داروسازی بالینی ،خرداد 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم
فراخوان چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/19 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس فناوری ارتباطات نوری سوئد ECOC
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس فناوری ارتباطات نوری سوئد ECOC ،شهریور 1396 در شهر سوئد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین­ المللی فناوری و انرژی سبز
فراخوان کنفرانس بین­ المللی فناوری و انرژی سبز ،اردیبهشت 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس فراساحل دبی Offshore Arabia
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس فراساحل دبی Offshore Arabia ،اردیبهشت 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
فراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ،شهریور 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا- اوترخت هلند
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا- اوترخت هلند ،فروردین 1396 در شهر هلند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک تهران-ایکرام
فراخوان کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک تهران-ایکرام ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلند مدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلند مدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس سیگراف آسیا بانکوک
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس سیگراف آسیا بانکوک ،آذر 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک ،بهمن 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی
فراخوان اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD درصنایع شیمیایی و نفت
فراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD درصنایع شیمیایی و نفت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات
فراخوان نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی شهر سایبری
فراخوان سومین کنفرانس ملی شهر سایبری ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش شهرهوشمند و اینترنت اشیاء
فراخوان اولین همایش شهرهوشمند و اینترنت اشیاء ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین
فراخوان دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین ،خرداد 1396 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
فراخوان چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران ،شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
فراخوان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده
فراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده ،اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان
فراخوان جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نفوذ در جامدات و مایعات DSL
فراخوان کنفرانس بین المللی نفوذ در جامدات و مایعات DSL ،تیر 1396 در شهر وین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی
فراخوان همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سالانه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران
فراخوان اولین همایش سالانه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران ،شهریور 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
فراخوان همایش ملی نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد و آرامش شهروندی
فراخوان همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد و آرامش شهروندی ،خرداد 1396 در شهرسیرجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهراسلو برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
فراخوان چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی ، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر تفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس جنگل های شمال ایران، گذشته، حال، آینده
فراخوان کنفرانس جنگل های شمال ایران، گذشته، حال، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی
فراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی ،اردیبهشت 1396 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
فراخوان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی ،اردیبهشت 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر
فراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،اردیبهشت 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
فراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس جاذبه های تفریحی اروپا آلمان EAS
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس جاذبه های تفریحی اروپا آلمان EAS ،مهر 1396 در شهر برلین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد
فراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد ،تیر 1396 در شهر بندر گز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
فراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه عکاسی بیرمنگام- انگلستان
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی ،اسفند 1395 در شهر انگلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی ،خرداد 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
فراخوان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
فراخوان پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
فراخوان کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس فیزیک ایران
فراخوان کنفرانس فیزیک ایران ،شهریور 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
فراخوان دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی تربیت معلم
فراخوان سومین همایش ملی تربیت معلم ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
فراخوان سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران ،خرداد 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
فراخوان چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ،مرداد 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی
فراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات
فراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات،آبان 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی
فراخوان کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ،شهریور 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
فراخوان دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور
فراخوان چهاردهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ،شهریور 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور
فراخوان دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ،اردیبهشت 1396 در شهر خوانسار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
فراخوان نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران ،شهریور 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی
فراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
فراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ،اردیبهشت 1396 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
فراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران
فراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ،مهر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی
فراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management" ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management"
فراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management" ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS ، IFT ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS
فراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS ، IFT ،فروردین 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و نشست انجمن کارشناسان صنایع غذایی - لاس وگاس آمریکا، IFT
فراخوان نمایشگاه و نشست انجمن کارشناسان صنایع غذایی - لاس وگاس آمریکا، IFT ،تیر 1396 در شهر لاس وگاس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
فراخوان کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس بیماری های گوش و حلق و بینی دبی ME-OTO
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس بیماری های گوش و حلق و بینی دبی ME-OTO ،فروردین 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
فراخوان سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی بارسلون Infarma
فراخوان نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی بارسلون Infarma ،فروردین 1396 در شهر بارسلون برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند و سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا
فراخوان شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند و سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران
فراخوان نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران ،اسفند 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره سالیانه کولورکتال
فراخوان دهمین کنگره سالیانه کولورکتال ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
فراخوان پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی
فراخوان هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان کنگره انجمن اروپایی پزشکی هسته ای EANM
فراخوان کنگره انجمن اروپایی پزشکی هسته ای EANM ،آبان 1396 در شهر وین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
فراخوان بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی
فراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نشست روز جهانی رژیم شناسان و متخصصین تغذیه
فراخوان نشست روز جهانی رژیم شناسان و متخصصین تغذیه ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین کنگره سالانه هیپوسپادیاس- اختلالات تکاملی جنسی
فراخوان بیست و پنجمین کنگره سالانه هیپوسپادیاس- اختلالات تکاملی جنسی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
فراخوان شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه
فراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران
فراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
فراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین سمینار سالیانه گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
فراخوان دهمین سمینار سالیانه گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد، درماتولوژی، زیبایی و لیزر
فراخوان سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد، درماتولوژی، زیبایی و لیزر ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی
فراخوان نهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان
فراخوان بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان کنگره سالیانه انجمن فیزیولوژی ایران
فراخوان کنگره سالیانه انجمن فیزیولوژی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
فراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فراخوان بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ،بهمن 1396 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
فراخوان همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین ،شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
فراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی ،آبان 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان نشست انجمن اروپایی نقص ایمنی بدن ادینبورگ- اسکاتلند ESID
فراخوان نشست انجمن اروپایی نقص ایمنی بدن ادینبورگ- اسکاتلند ESID ،شهریور 1396 در شهر اسکاتلند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی تحقیقاتی باروری و ناباروری و سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی تحقیقاتی باروری و ناباروری و سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران
فراخوان هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت ا... خامنه ایی
فراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت ا... خامنه ایی ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی
فراخوان دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی ،خرداد 1396 در شهر بوئین زهرا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات ،خرداد 1396 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
فراخوان سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان تحولات مسوولیت کیفری درنظام حقوقی ایران ؛چالش ها وراه کارها
فراخوان تحولات مسوولیت کیفری درنظام حقوقی ایران ؛چالش ها وراه کارها ،خرداد 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر آباده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
فراخوان ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آنلاین آموزش کشت سه بعدی سلول
فراخوان کارگاه آنلاین آموزش کشت سه بعدی سلول ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس اروپایی مدیریت به روز
فراخوان کنفرانس اروپایی مدیریت به روز ، اسفند 1395 در شهر فرانکفورت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست
فراخوان سومین کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
فراخوان ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز
فراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز ، اردیبهشت 1396 در شهر لاهیجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
فراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک ، شهریور 1396 در شهر بوئین زهرا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی خلیج فارس
فراخوان دوازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی خلیج فارس، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
فراخوان سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ، خرداد 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
فراخوان اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
فراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ، تیر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس های جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس های جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی ایمنی عملکردی
فراخوان سمینار آموزشی ایمنی عملکردی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
فراخوان اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
فراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین‌المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
فراخوان ” سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل”و” دومین کنگره بین‌المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری”، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش
فراخوان دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اجلاس سران تجارت کشورهای اسلامی
فراخوان اجلاس سران تجارت کشورهای اسلامی ،فروردین 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی
فراخوان همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی ،فروردین 1396 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سمینار دو روزه مالکیت فکری
فراخوان سمینار دو روزه مالکیت فکری ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها
فراخوان مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
فراخوان کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان بیست ویکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار و نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
فراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
فراخوان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران ،شهریور 1396 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها
فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها ،اردیبهشت 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
فراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
فراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق
فراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک
فراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک ،اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری
فراخوان اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
فراخوان دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ،اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی
فراخوان کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر" ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان
فراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی ، اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی
فراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
فراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی ، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی
فراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی ، اردیبهشت 1396 در شهر بندر انزلی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل
فراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی
فراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی ، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور)
فراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور) ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
فراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
فراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی
فراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی ، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت
فراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت ، اسفند 1395 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
فراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان، اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"، فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی
فراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،مهر 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی آموزش
فراخوان نهمین همایش ملی آموزش ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ؛ جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی؛ جهانی سازی علوم انسانی – اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ،اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی
فراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
فراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
فراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی
فراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی
فراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن
فراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن ،اردیبهشت 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
فراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات
فراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات،اسفند 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی
فراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی ،اسفند 1395 درکشور هند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران
فراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران ،اسفند 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
فراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان ،اردیبهشت 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
فراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران ،آبان 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی
فراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
فراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
فراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا
فراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری
فراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری ،اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی
فراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
فراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
فراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
فراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار ،آبان 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخواناولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان بیست‌ و سومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده
فراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده،اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار
فراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار،بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی ،فروردین 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی،اردیبهشت 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار هندسه و توپولوژی
فراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی ،مرداد 1396 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
فراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی،اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار،اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه ‎پزشکی
فراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی،اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، فروردین 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، اسفند 1395 در شهر دزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ، بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی
فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز، اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
فراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران
فراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر جابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان
فراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران
فراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران، اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم، بهمن 1395 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی
فراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
فراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی برجام
فراخوان کنفرانس ملی برجام، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
فراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
فراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلب
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)، فروردین 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
فراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران
فراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
فراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار
فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار، اسفند 1395 در شهر دماوند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر
فراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر ، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
فراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن
فراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز
فراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
فراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین، خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
فراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی
فراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
فراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
فراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
فراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
فراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
فراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها
فراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
فراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
فراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
فراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، خرداد 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها
فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها، خرداد 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
فراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
فراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری ، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
فراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها
فراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی
فراخوان پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
فراخوان سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
فراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
فراخوان اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت 1396 در شهر اردکان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
فراخوان اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404، اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
فراخوان اولین همایش اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی
فراخوان نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
فراخوان سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
فراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، اردیبهشت 1396 در شهر لاهیجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
فراخوان کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)
فراخوان بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)، اردیبهشت 1396 در شهر مرودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
فراخوان بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی عمران،GIS و علوم وابسته
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی عمران،GIS و علوم وابسته، اردیبهشت 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر فریدون شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
فراخوان دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
فراخوان هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
فراخوان دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی زیویه
فراخوان اولین همایش ملی زیویه، اردیبهشت 1396 در شهر سقز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
فراخوان چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی، اردیبهشت 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روان شناختی
فراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روان شناختی، اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین
فراخوان سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
فراخوان سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، فروردین 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
فراخوان همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان سومین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، فروردین 1396 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، فروردین 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
فراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
فراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو
فراخوان سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران
فراخوان همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران، فروردین 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017
فراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
فراخوان کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
فراخوان دوازدهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، فروردین 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
فراخوان کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان
فراخوان کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی علوم مهندسی با رویکرد انرژی های نو
فراخوان کنفرانس ملی علوم مهندسی با رویکرد انرژی های نو، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
فراخوان اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
فراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
فراخوان دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
فراخوان دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
فراخوان بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
فراخوان دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش حقوق و امور مدنی
فراخوان اولین همایش حقوق و امور مدنی، اسفند 1395 در شهر نطنز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
فراخوان اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، اسفند 1395 در شهر البرز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
فراخوان چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، اسفند 1395 در شهر میبد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
فراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد، اسفند 1395 در شهر یاسوج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
فراخوان همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، اسفند 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند 1395 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین، اسفند 1395 در شهر بهشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
فراخوان سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند 1395 در شهر بندرگز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/05 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های نو و تولید پراکنده ایران، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری، قهرمانی و گردشگری
فراخوان اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری، قهرمانی و گردشگری ، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
فراخوان همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، اسفند 1395 در شهر شاهین شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم
فراخوان دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
فراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر لارستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
فراخوان هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
فراخوان نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، اسفند 1395 در شهر کردستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل
فراخوان چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی)
فراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی) ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
فراخوان اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی
فراخوان اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
فراخوان چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404
فراخوان همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20ساله ایران 1404، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
فراخوان همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند 1395 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه
فراخوان نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه، اسفند 1395 در شهر بانه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان
فراخوان نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان، اسفند 1395 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
فراخوان همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل، اسفند 1395 در شهر قوچان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی
فراخوان شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی، اسفند 1395 در شهر قوچان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا
فراخوان اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس داده کاوی ایران
فراخوان دهمین کنفرانس داده کاوی ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
فراخوان همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس
فراخوان همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی بین المللی تغذیه آبزیان در قفس
فراخوان کارگاه آموزشی بین المللی تغذیه آبزیان در قفس ، بهمن 1395 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
فراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار ، اسفند 1395 در شهر ایرانشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی، اسفند 1395 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق شهروندی
فراخوان کنگره بین المللی حقوق شهروندی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفاخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
فراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فراخوان سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 1395 در شهر قائم شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران
فراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، اسفند 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فناوری نانو
فراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، اسفند 1395 در شهر قدس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
فراخوان اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، اسفند 1395 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/28 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
فراخوان دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی
فراخوان سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی، اسفند 1395 در شهر آزاد شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان همایش بارداری ایمن
فراخوان همایش بارداری ایمن، اسفند 1395 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
فراخوان دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران، اسفند 1395 در شهر امیدیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک
فراخوان دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس مدیریت به روز
فراخوان کنفرانس مدیریت به روز ، اسفند 1395 در آلمان شهر فرانکفورت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فراخوان هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات
فراخوان هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
فراخوان ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی (چرایی و چگونگی ها)
فراخوان دومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی (چرایی و چگونگی ها)، اسفند 1395 در شهر مینودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبtفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اسفند 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/27 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
فراخوان نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند 1395 در شهر گلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
فراخوان کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند 1395 در شهر سیستان و بلوچستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر تربت جام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
فراخوان پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، اسفند 1395 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری
فراخوان همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
فراخوان اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان
فراخوان اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی انرژی های پاک و سیستم های تولید همزمان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/26 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
فراخوان هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
فراخوان چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
فراخوان دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت
فراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت، اسفند 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری
فراخوان کنفرانس بین المللی دینامیک سازه عمران و مقاوم سازی ساختار شهری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق
فراخوان اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی
فراخوان کنفرانس دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل
فراخوان کنفرانس ملی تجلیل از مدیران موفق در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
فراخوان کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/25 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری
فراخوان ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف
فراخوان اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
فراخوان هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه
فراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
فراخوان هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران ، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
فراخوان اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
فراخوان اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی
فراخوان اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
فراخوان سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، بهمن 1395 در شهر میبد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها
فراخوان اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها، بهمن 1395 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، بهمن 1395 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
فراخوان کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر، بهمن 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
فراخوان کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی حج در پویه تاریخ
فراخوان همایش بین المللی حج در پویه تاریخ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
فراخوان ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
فراخوان دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران، بهمن 1395 در شهر قائم شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
فراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو، بهمن 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی گاومیش
فراخوان سومین همایش ملی گاومیش، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
فراخوان سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر، بهمن 1395 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
فراخوان نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک، بهمن 1395 در شهر خمینی شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری، بهمن 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
فراخوان ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش پیشرانه های دریایی
فراخوان اولین همایش پیشرانه های دریایی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
فراخوان اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بهمن 1395 در شهر گلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
فراخوان نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند
فراخوان دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی کتاب و نشر
فراخوان دومین همایش ملی کتاب و نشر، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران فروش و خدمات پس از فروش خودرو
فراخوان چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران فروش و خدمات پس از فروش خودرو، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/20 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
فراخوان دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران
فراخوان همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، بهمن 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"
فراخوان اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/19 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
فراخوان کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر، بهمن 1395 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
فراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
فراخوان سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
فراخوان کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی هیدروژن
فراخوان دومین همایش ملی هیدروژن ، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی صیانت از محیط زیست
فراخوان همایش ملی صیانت از محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
فراخوان پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
فراخوان دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، بهمن 1395 در شهر تالش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
فراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری
فراخوان همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری، بهمن 1395 در شهر شاهین شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی ، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ، بهمن 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی
فراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی، بهمن 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
فراخوان دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، بهمن 1395 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
فراخوان اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بهمن 1395 در شهر گرمسار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی
فراخوان سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سمینار پتروشیمی و انرژی
فراخوان سمینار پتروشیمی و انرژی، بهمن 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
فراخوان سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
فراخوان دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری
فراخوان کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش زلزله،مدیریت بحران ودورنمای آینده
فراخوان همایش زلزله،مدیریت بحران ودورنمای آینده، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالش‌ها و بایسته‌ها
فراخوان همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالش‌ها و بایسته‌ها، بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
فراخوان دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
فراخوان کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
فراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و روانشناسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و روانشناسی، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه
فراخوان همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه، بهمن 1395 در شهر فارسان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
فراخوان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، بهمن 1395 در شهر خرمشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
فراخوان دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، بهمن 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، بهمن 1395 در شهر آذربایجان غربی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، بهمن 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
فراخوان سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
فراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
فراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی، دی 1395 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
فراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404، دی 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
فراخوان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
فراخوان کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، دی 1395 در شهر لهستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
فراخوان اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
فراخوان سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
فراخوان همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر
فراخوان اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
فراخوان ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت تبلیغات
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت تبلیغات، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور
فراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
فراخوان دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)، دی 1395 در شهر خمینی شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، دی 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
فراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش، دی 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
فراخوان اولین همایش ملی پایداری کسب و کار، دی 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/06 ادامه مطلبفراخوان بیست و هشتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی
فراخوان بیست و هشتمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی، بهمن 1395 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی آموزش
فراخوان نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
فراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
فراخوان سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/05 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
فراخوان دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT2017)
فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT2017)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق
فراخوان نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق، بهمن 1395 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
فراخوان پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
فراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی
فراخوان اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت
فراخوان اولین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، بهمن 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی
فراخوان همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی، بهمن 1395 در شهر نقده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
فراخوان دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/10/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
فراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصاد مقاومتی)
فراخوان سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین (علوم زمین و اقتصاد مقاومتی)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی
فراخوان چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی، اسفد 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴
فراخوان سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴، دی1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها
فراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
فراخوان همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی
فراخوان هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان دومین سمپوزیوم سلول های پرتوان القایی (IPS) و کاربردهای درمانی ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان دومین سمپوزیوم سلول های پرتوان القایی (IPS) و کاربردهای درمانی ( با امتیاز بازآموزی )، دی 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی
فراخوان چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی، بهمن 1395 در شهر فردوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
فراخوان دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
فراخوان پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/29 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس علمی پژوهشی عمران ، معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس علمی پژوهشی عمران ، معماری و شهرسازی، دی 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران، بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی برندینگ شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران
فراخوان کارگاه آموزشی برندینگ شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی
فراخوان پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار
فراخوان پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی
فراخوان اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/20 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
فراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران
فراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، آذر 1395 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
فراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، اسفند 1395 در شهر امارات- دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی
فراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی ، دی1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
فراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم رفتاری، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی
فراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی، بهمن1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان ومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )، مرداد 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری، دی 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی
فراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی صرف
فراخوان چهارمین همایش ملی صرف، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
فراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده ، اسفند 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین
فراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
فراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها
فراخوان کنفرانس ملی نانوساختارها ، علوم و مهندسی نانو، بهمن 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
فراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، بهمن 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی
فراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر
فراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده
فراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ،اسفند1395 در شهر طبس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی
فراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی ،بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات
فراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
فراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ،شهریور 1396 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ،اسفند 1395 در شهردزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده
فراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی
فراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ،بهمن 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز ،اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
فراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
فراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش مالی اسلامی
فراخوان دومین همایش مالی اسلامی ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
فراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ،آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور ،آذر 1395 در شهر سنگاپور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ،اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ،بهمن 1395 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
فراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،اسفند 1395 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری
فراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران ،بهمن 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
فراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه ،تاریخ برگزاری.اردیبهشت 1396 توسط موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی NTA درشهر تهران برگزار میشود.از تمامی پژوهشگران ودانشجویان علاقه مند دعوت میگردد جهت ارائه مقالات کامل باتوجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
فراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران،اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
فراخوان دومین کنفرانس مهندسی وتکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
فراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی،آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقال