شماره کارت جهت واریز وجه همایش:

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۶-۵۵۷۸

 به نام: مرکز همایش ها و کنفرانس های فراز اندیشان بوعلی سینا

پرداخت خود را مستقیما به شماره کارت واریز کنید؛ سپس فیش مربوطه را به ایمیل: d.bualisina@gmail.com ارسال کنید.